Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående er vores salgs- og leveringsbetingelser.

For printvenlig version klik herD-015 Ver 2.0

1. Generelt

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser ("betingelser") finder anvendelse ved enhver leverance fra Dansk Anodiserings Industri A/S ("DAI"), medmindre andet skriftligt og udtrykkeligt er accepteret af DAI. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem betingelserne og købers handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for købers handelsvilkår.

NL 92 (Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande) finder supplerende anvendelse i det omfang betingelserne ikke bestemmer andet.

2. Tilbud og prisoverslag

Skriftligt tilbud fra DAI er, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, gældende i 3 måneder. Køber er ansvarlig for, at kravspecifikationen vedrørende tilbudsanmodning er fyldestgørende og indeholder de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger. Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende or DAI, uanset hvor meget den endelige pris må afvige fra overslaget.

3. Ordre

Ved ordreafgivelse er køber ansvarlig for, at der foreligger en rekvisition indeholdende fyldestgørende oplysninger om behandlingen, herunder, men ikke begrænset til oxidlag, placering af ophængsmærker, tegning, samt øvrige overfladekrav til DAI. DAI forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige ændringer i behandlingsmåden generelt, såfremt dette skønnes nødvendigt. Alle tekniske specifikationer afgivet af DAI er således med forbehold for sådanne ændringer.

4. Priser/levering

Aftalte priser er eksklusive emballage samt den til enhver tid gældende moms, andre afgifter og eventuelle pålagte særskatter. DAI forbeholder sig ret til at forhøje prisen som følge af udefra kommende omkostningsforøgelser, herunder, men ikke begrænset til, forøgelser i skatter, afgifter, ikke uvæsentlige prisstigninger på råvarer og øvrige omstændigheder, som DAI ingen mulighed har for at påvirke. Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder priserne ab fabrik. Levering sker ab vor adresse.

Forsendelsen sker på kundens regning og risiko. Dersom DAI ikke har modtaget speciel instruks, er DAI berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej under hensyn til, hvad der vurderes rimeligt og nødvendigt.

5. Forsikringer

DAI har alene tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring uden speciel dækning for de af køber leverede emner. Køber er således forpligtet til selv at drage omsorg for, at fornøden forsikring mod skader på eller bortkomst af emner i DAI´s besiddelse er tegnet.

6. Betaling

Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 15 dage netto. Ved forsinket betaling beregnes kr. 50 i rykkergebyr pr. fremsendt rykker samt 1,50 % morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

7. Leveringstid

Leveringstiden fastsættes individuelt. Leveringstiden regnes fra modtagelse af købers ordre/emne, dog tidligst fra det tidspunkt DAI har modtaget alle oplysninger vedr. behandlingen samt dimensioner og antal. Såfremt disse specifikationer ikke er modtaget ved ordremodtagelsen, regnes leveringstiden fra det tidspunkt DAI har modtaget disse.

DAI´s omkostninger ved opmagasinering af købers emner, kan faktureres køber, såfremt køber ikke afhenter emnerne senest 10 dage efter, at disse er stillet til købers disposition for afhentning.

Uanset om leveringstiden overskrides, har køber ikke ret til at hæve den indgåede aftale, forinden leveringsfristen er overskredet med 30 dage. Ophævelse er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. Køber kan ikke rette noget erstatningskrav mod DAI i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

8. Spild

Der må påregnes et spild mellem 1% og 3% ved større ordrer. Køber kan ikke gøre krav gældende i den anledning.

9. DAI´s ansvar og købers forpligtelse

DAI er ikke ansvarlig for, hvorvidt en leverance til køber egner sig til det påtænkte formål. Ej heller er DAI ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor køber, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale om sådan projektering/rådgivning.

Såfremt et emne viser sig ikke at kunne behandles, uanset af hvilken årsag, betaler køber for forsøget herpå i form af medgået tid og anvendte materialer.

DAI´s risiko for en leverance ophører, når denne overgives til fragtfører med henblik på videre transport til køber.

Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte.

Vil køber reklamere over leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt over for DAI. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er konstateret, dog senest inden 14 dage efter modtagelse af varen. Ved for sen reklamation fortaber køber samtlige mangelsbeføjelser.

Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende colli, skal køber ved modtagelse af leverancen, påføre fragtbrevet påtegnelse herom med transportørens underskrift. Herefter kontaktes DAI. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle mangelsbeføjelser.

Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som DAI er ansvarlig for, er DAI altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved genbehandling. Hvis genbehandling tilbydes, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod DAI.

Hvis DAI ikke er i stand til at genbehandle har køber krav på tilbagebetaling af det fakturerede beløb. Ukyndig behandling, transport samt opbevaring af leverede emner, foretaget af køber, berettiger ikke til erstatning fra DAI.

DAI påtager sig ikke noget komponentansvar. Såfremt de af DAI producerede/behandlede emner er påtænkt at indgå som komponenter i større konstruktioner – det være sig bygninger eller bygningsdele, maskiner mv. af hvad art tænkes kan – da bærer DAI således intet ansvar for følgeomkostninger til afmontering/genmontering i forbindelse med evt. genbehandling.

DAI er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. DAI´s erstatningsansvar – uanset årsag – kan i øvrigt aldrig beløbsmæssigt overstige DKK 100.000.

10. Standarder

DAI tilbyder anodisering i henhold til standard DS/EN ISO 7599 og hårdanodisering i henhold til standard MIL-A-8625F.

Test i henhold til kravene i MIL-A-8625F standarden udføres 2 gange årligt på hårdanodiseret testemne i legering 6082 eller hvis der ændres i processen i løbet af året.

Hvis kunden ønsker dokumentation for kravene til standarden udført på egne emner, kan en test udføres mod betaling.

Mod krav fra kunden kan dokumentation fra sidst udførte test fremsendes.

11. Force Majeure

DAI er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som DAI er uden indflydelse på som følge af force majeure. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: Naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af DAI´s produktionsapparat. Force majeure hos en af DAI antaget underleverandør har i forholdet mellem køber og DAI samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos DAI selv. DAI har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele heraf, eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet.

12. Returvarer

Har DAI accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for DAI´s regning, forudsat at køber overholder DAI´s vejledning vedrørende emballering og forsendelse. Returvarer skal returneres til DAI i original og ubeskadiget emballage. I det tilfælde den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning. Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved DAI´s fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som DAI har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre hverken de oprindelige eller efterfølgende mangler gældende.

13. Produktansvar

Produktansvaret reguleres i henhold til pkt. 36 i NL92, idet dog det indbyrdes forhold mellem køber og DAI i henhold til pkt. 36, sidste punktum, afgøres efter pkt. 13 i betingelserne. DAI´s ansvar kan beløbsmæssigt aldrig overstige DKK 100.000.

14. Tvister og lovvalg

Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som måtte udspringe af DAI’s ydelser og nærværende salgs- og leveringsbetingelser, eller som vedrører forståelsen heraf, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Holstebro, såfremt andet ikke udtrykkeligt aftales parterne imellem.

Lov nr.: 1224 af 21/11/2014 om den internationale Købelov kommer ikke til anvendelse på parternes retsforhold.

Lad os rådgive dig til
den helt rigtige løsning